news

รมว.สธ.นำคณะเยือนคิวบา ร่วมมือพัฒนาระบบสุขภาพ

รมว.สาธารณสุข นำคณะเยือนสาธารณรัฐคิวบา เพื่อลงนามความร่วมมือพัฒนาด้านสุขภาพในหลายสาขา ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ การวิจัยทางการแพทย์เภสัชวิทยาและเทคโนโลยีชีวการแพทย์ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ฯลฯ

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร นักวิชาการ เยือนสาธารณรัฐคิวบาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 23-26 เม.ย.2561 ณ กรุงฮาวานา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการคือ การพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐคิวบา และศึกษาดูงานด้านสุขภาพของสาธารณรัฐคิวบา ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดีเยี่ยมได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

สำหรับการพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐคิวบา จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของทั้ง 2 ประเทศ แสดงถึงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขและแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างไทยกับสาธารณรัฐคิวบาในหลายสาขา อาทิ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การวิจัยทางการแพทย์เภสัชวิทยาและเทคโนโลยีชีวการแพทย์

นโยบายเกี่ยวกับเภสัชกรรม ระบบสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน แพทยศาสตร์ศึกษา เทคโนโลยีชีวการแพทย์ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยและสาธารณรัฐคิวบามีความร่วมมือมาก่อนหน้าในหลายเรื่อง เช่น การพัฒนาชีววัตถุที่ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคิวบา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การลงนามบันทึกความเข้าใจนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาสุขภาพของทั้งสองประเทศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน .-สำนักข่าวไทย